Werkgelegenheid in Europa
Eén van de doelen van de Europese Unie (EU) is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Als u kennis wilt nemen van het Europese beleid op dit vlak voor de komende jaren, kunt u de Europa 2020 Strategie lezen.

Deze strategie volgde in 2010 de zogenoemde Lissabonstrategie op. Eén van de kerndoelen van Europa 2020 is meer werkgelegenheid. In 2020 moet driekwart van alle Europeanen van 20 tot en met 64 jaar betaald werk verrichten.

Structuurfondsen
Er zijn twee structuurfondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het ESF. Ook Nederland ontvangt subsidies van deze fondsen uit Brussel. Het Agentschap SZW is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van het ESF. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie voor het EFRO-programma.

Met de structuurfondsen streeft de EU ernaar om het verschil in ontwikkeling tussen de regio’s en de lidstaten te verkleinen. Deze fondsen dragen bij aan de bevordering van de economische, sociale en territoriale samenhang.

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Waar EFRO in beginsel investeert in bedrijven, houdt het ESF zich vooral bezig met mensen. Het ESF is in 1957 opgericht om op verschillende manieren de werkgelegenheid te stimuleren en integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen.

In 2007 is een nieuwe periode van zeven jaar ingegaan voor het ESF. Voor deze periode is een bedrag van ongeveer €75 miljard verdeeld over alle lidstaten.
In de nieuwe financieringsperiode heeft Nederland ervoor gekozen niet alleen te investeren in mensen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden, zoals ouderen, laagopgeleiden of gehandicapten. Ook kunnen O&O-fondsen voor bedrijven binnen hun branche subsidie aanvragen om hun werknemers bij te scholen. Door zo te investeren in werknemers wordt gezorgd dat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Door scholing en sociale innovatie ondersteunt het ESF de mobiliteit van deze werknemers op de arbeidsmarkt. Voor Nederland is in de jaren 2007 tot en met 2013 een bedrag van €830 miljoen beschikbaar aan subsidies voor ESF-projecten.

Bekijk het verloop van het ESF subsidietraject via OOCC.