subsidie_07

 

 

 

 

 

ESF 2014-2020
Voor scholing van werkenden is in het nieuwe ESF programma 2014-2020 geen ruimte. Subsidiemogelijkheden voor scholing van werkenden zijn ondergebracht in de nieuwe regeling Cofinanciering Sectorplannen.

Een groot deel van het budget gaat naar de gemeenten (35 arbeidsmarktregio’s) en is bestemd voor re-integratie naar werk van mensen met een  afstand tot de arbeidsmarkt, incl. arbeidstoeleiding jongeren Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Totaal budget: 420 miljoen – 60 miljoen per jaar.

Verdeling

 • Thema actieve inclusie: circa 70% van het budget = 294 miljoen
 • Thema duurzame inzetbaarheid werkenden: circa 20% van het budget = 84 miljoen
 • Geïntegreerde gebiedsontwikkeling door de G4: 5% van het budget = 21 miljoen
 • Uitvoeringskosten / transnationale samenwerking, etc: 5% van het budget = 21 miljoen
  Verdeling:
  – Sociale innovatie en transnationale samenwerking: 1% = 4.2 miljoen
  – Uitvoering AGSZW: 4 % = 16.8 miljoen
  Voor sociale innovatie en transnationale samenwerking is 4,2 miljoen beschikbaar voor de gehele ESF periode. Gemeenten kunnen ook aanvragen indienen voor dit thema. Aanvragen die zich richten op sociale innovatie en/of transnationale samenwerking komen voor subsidie in aanmerking.

Aanvrager thema actieve inclusie (budget 294 miljoen)
Centrum gemeente
De arbeidsmarktregio’s zijn vrij om zelf een centrumgemeente aan te wijzen
De gemeente ontvangt 56,7%  van de gelden = 238 miljoen (dit is inclusief de 30% voor de VSO + PRO scholen)
De toerekening van de gelden naar de arbeidsmarktregio’s vindt plaats op basis van de verdeling van het Werk deel / Participatiebudget.

UWV
Het UWV ontvangt 5% van de gelden = 21 miljoen

Ministerie V&J
Ex-gedetineerden, TBS-ers en jongeren in een jeugdinrichting
Het Ministerie ontvangt 8,3% van de gelden = 35 miljoen.

ESF doelgroep
• 50 plussers
• WWB-ers die langer dan 6 maanden een uitkering ontvangen
• Jongeren
• NUO
• Arbeidsbelemmerden – het Agentschap is bezig om de verklaring van de arbeidsdeskundige er af te halen.

Subsidiabele kosten
• Re-integratiekosten
• Scholingskosten
• Taaltrainingen
• Loonkostensubsidie (dient aan te sluiten bij de gemeentelijke regeling)
• Loonkosten medewerkers gemeenten

Projectaanvraag
Duur project 2 jaar.
50% ESF subsidie
1e aanvraagronde: waarschijnlijk april 2014
Overheadkosten: vast percentage van de kosten. (nog niet duidelijk of dit een percentage van de directe kosten wordt of van de totale projectkosten.
Na 1 jaar dient er een tussenrapportage  te worden ingediend. De tussenrapportage zal ook gecontroleerd worden door het Agentschap. Er dient minimaal 20% gerealiseerd te zijn.
Aan het eind van het project dient er minimaal 60% gerealiseerd te zijn. Indien er minder gerealiseerd is, kan de subsidie op 0 worden gezet.
Het Agentschap heeft na indiening van de einddeclaratie 90 dagen de tijd om het project te controleren en af te rekenen.
Over de loonkosten van de medewerkers van de gemeenten kan een flatrate worden meegenomen van 40% (Loonkosten werkcoach + 32% sociale lasten + 40% flatrate).